Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Proszę zaktualizuj swoją przeglądarkę dla zapewnienia poprawnego wyświetlania strony.

Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego Elfi dostępnego pod adresem www.elfibajka.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 3. Żadna z usług lub funkcji serwisu elfibajka.pl nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem.
 4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego elfibajka.pl
  2. Serwis – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.elfibajka.pl sklep internetowy umożliwiający zakup listów lub/i wideo od Świętego Mikołaja.
  3. Operator - SANTA Piotr Zielawski NIP: 5361633278 , REGON: 147121184 ul. Rejtana 12 05- 126 Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie przy ulicy Rejtana 12, 05-126 kontakt: [email protected] - na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu. Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego
  5. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto Klienta – automatycznie utworzone konto w momencie rejestracji lub/i dokonania zakupu na stronie www.elfibajka.pl. W każdym momencie klient ma pełny dostęp do swojego konta, z którego może zarządzać swoimi zamówieniami i weryfikować ich bieżący stan.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli
  2. połączenie z siecią Internet
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3
  4. włączona obsługa JavaScript oraz Cookies
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej
  6. program do odtwarzania plików wideo
  7. najnowsza wersji wtyczki Adobe Flash

§2 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja związana jest z automatycznym utworzeniem Konta Klienta przypisanego do podanego podczas rejestracji adres e-mail.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z funkcji udostępnionych przez serwis może złożyć zamówienie na produkty oferowane na stronach sklepu, zamówić newsletter przygotowywany przez operatora i pozostawić opinie o produktach i sklepie. W celu zamówienia newslettera należy podać swoje imię oraz adres e-mail, na który newsletter będzie przesyłany. Zamówienie newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając odpowiednią informację z adresu e-mail, z którego została zamówiona subskrypcja na adres: [email protected] lub korzystając z funkcji 'Wypisz' znajdującej się na dole każdego maila, jak również zrezygnować ze subskrypcji klikając „Edytuj dane” i odznaczając pole Newsletter po zalogowaniu na swoje Konto Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia plików wideo z serwerów co związane jest z utratą dostępu do plików przez Użytkownika. Usługodawca obliguje się do poinformowania o tym fakcie mailowo wszystkich Użytkowników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Użytkownik w celu zachowania produktu musi zapisać go na prywatnym nośniku.

§3 Zasady dodawania komentarzy

 1. Każdy z użytkowników może dodawać komentarze do materiałów opublikowanych w sklepie lub o funkcjonowaniu sklepu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezwiązanych z tematyką sklepu.
 3. Zabronione jest dodawanie komentarzy sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających słowa lub zwroty obraźliwe lub wulgarne, nawołujących do przemocy, pomawiających inne osoby lub grupy osób lub promujące inne firmy.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników serwisu. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, który daną treść dodał.

§4 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12, 05-126 Nieporęt Polska danych osobowych w celach związanych z umową kupna-sprzedaży. Firma SANTA Piotr Zielawski zbiera i przetwarza również dane osobowe na potrzeby wysyłki newslettera oraz pozostawiania opinii o sklepie i oferowanych produktach.
 2. Zakres danych osobowych zbieranych przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt:
  1. W zbiorze osobowym „Klienci” zbierane i przetwarzane na potrzeby prawidłowego wykonania usługi kupna-sprzedaży są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres wysyłki, zamieszkania lub pobytu, adres email, numer telefonu.
  2. W zbiorze osobowym „Newsletter” zbierane i przetwarzane na potrzeby świadczenia usługi wysyłki wiadomości za pomocą newslettera są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email.
  3. W zbiorze osobowym „ Opinie” zbierane i przetwarzane na potrzeby personalizacji osób pozostawiających opinie o Sklepie i jego usługach są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email oraz miasto/wieś.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez Użytkownika żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Klienta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usług.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w portalu jest firma SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12, 05-126 Nieporęt POLSKA.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na wniosek Użytkownika, którego one dotyczą i wyłącznie po pozytywnej weryfikacji. Za pozytywną weryfikację uważa się kontakt Użytkownika z Usługodawcą z adresu e-mail wykorzystanego do utworzenia konta lub telefonicznie, gdy numer telefonu zgadza się z tym podanym przy rejestracji.

 6. Osoby kontaktujące się pod innymi danymi lub z innego adres e-mail nie mogą żądać wydania takich informacji. Osoby trzecie, w tym związane z Użytkownikiem, nie mają prawa do żądania przekazania danych osobowych Użytkownika, chyba że poprzez oficjalne wystąpienie do Usługodawcy z weryfikowalnym zaświadczeniem uzyskanym od organów sądowych lub policyjnych. Usługodawca nie przekazuje również informacji osobom trzecim o dokonanych zakupach niezwiązanych z ich danymi.

§5. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://www.elfibajka.pl/ 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia po zalogowaniu i automatycznym utworzeniu konta za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.elfibajka.pl
 3. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją składania zamówienia dostępną na stronie Sklepu.
 4. W przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, prosimy zwarcic uwagę na poprawność i kompletność podawanych danych.
 5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres: [email protected]
  Nie ma możliwości ponownego nadania listu na koszt Usługodawcy w przypadku gdy klient wprowadził błędne dane doręczenia wysłanego już listu (e.g. błąd w adresie, błąd w imieniu lub nazwisku adresata, błąd w wyborze miasta/wsi, kodzie pocztowym).
  Jedynie w przypadku podania prawidłowych danych doręczenia jeśli przesyłka nie dotrze do adresata we wskazanym w Regulaminie terminie Kupujący ma pełne prawo do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego lub wystosowania prośby o ponowne nadanie listu (w przypadku wcześniejszego potwierdzenia danych adresata).
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.).
 7. Czas realizacji zamówień listownych oraz wideo opisany jest bezpośrednio na stronie internetowej www.elfibajka.pl. Czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, a nie od momentu złożenia zamówienia.
 8. Po upływie 60 dni od daty opłacenia produktu w postaci Kuponu Kupujący traci możliwość wnioskowania o zwrot także w przypadku niewykorzystanych kodów.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 180 (sześćdziesięciu) dni od dnia zaksięgowania na koncie Usługodawcy opłaty za zamówienie.
 2. Konsument zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres firmy wypełnione odstąpienie od umowy (dotyczy produktów: List od Mikołaja, Wideo od Mikołaja, kupon). Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia przesłania odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub szybkim przelewem internetowym jeśli jest możliwy do weryfikacji. Jeśli Usługodawca nie ma pewności co do danych Użytkownika dotyczących rachunku na portalach pośredników wpłat takich jak PayPal, PayLane (e.g. Użytkownik dokonał wpłaty z konta innej osoby), etc. Użytkownik musi udostępnić kompletny nr rachunku bankowego aby przeprowadzić zwrot.
  Wnioski o zwrot bez przesłanego skanu lub oryginału pisma umożliwiającego weryfikację Klienta uważa się za nieważne i nie będą one rozpatrywane jako kompletne zgłoszenie reklamacyjne.
 3. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę jako Odstpienie od umowy lub przesłaniu własnego, o ile zawiera ono wszystkie niezbędne do wykonania zwrotu pola, takie jak: imię i nazwisko, nr zamówienia, pełny nr rachunku bankowego (oraz nr BIC dla rachunków zagranicznych), cenę towarów, ilość i rodzaj towarów, czytelny podpis.
 4. Firma SANTA Piotr Zielawski realizuje zwroty dla Klientów, którzy dokonali zakupu bezpośredniego na stronie www.elfibajka.pl, natomiast Klienci dokonujący zakupu przez pośrednika (Poczta Polska, Groupon, inne) mogą wnioskować o zwrot jedynie od pośrednika (który to przyjął zapłatę Użytkownika za produkt/y).

§7. Reklamacje towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić pocztą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy, poprzez oficjalny kanał firmy na Facebook-u pod adresem https://www.facebook.com/elfipocztamikolaja lub pod adresami [email protected] oraz [email protected]
 3. Produkty zakupione bezpośrednio na stronie Elfi pod adresem www.elfibajka.pl naeży reklamować zgodnie z informacją w paragrafie 7., podpunkcie 2., natomiast produkty zakupione przez pośrednika należy reklamować bezpośrednio u pośrednika. Użytkownik staje się Klientem Elfi w momencie realizacji zakupu bezpośredniego. W momencie dokonania zakupu przez pośrednika Użytkownik jest klientem pośrednika. Kontakt do pośredników znajduje się na stronie (Reklamacje i Zwroty) pod adresem https://www.elfibajka.pl/reklamacje-i-zwroty.html.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia plików wideo ze swoich serwerów i jest zobligowany do przekazania tej informacji droga mailową każdemu Użytkownikowi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Użytkownik nie może żądać z tego tytułu darmowego produktu zastępczego lub rekompensaty w przypadku, gdy nie zapisał on swojego pliku na prywatnym nośniku w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie lub utracił plik po zapisaniu na prywatnym nośniku.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie Więcej›. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis na tym urządzeniu. Możesz to zmienić w swojej przeglądarce.