Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Proszę zaktualizuj swoją przeglądarkę dla zapewnienia poprawnego wyświetlania strony.

Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. O Polityce prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.elfibajka.pl (dalej „Serwis”) udostępnianej przez administratora drogą elektroniczną w celu świadczenia usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), Polityka prywatności informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zasadach ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu.
 3. Podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem jest Piotr Zielawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SANTA Piotr Zielawski ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Nieporęcie (05-126) przy ulicy Rejtana 12, wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP: 5361633278, REGON: 147121184 (dalej „Santa”).

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Santa

 1. Santa jest administratorem danych osobowych następujących kategorii osób:
  1. osób, które zarejestrowały konto w Serwisie
  2. osób, które zamawiają usługi Santa w postaci listu od św. Mikołaja lub filmu wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza za pośrednictwem Serwisu (dalej „Klienci”)
  3. osób, które dodały w Serwisie komentarz lub opinię dotyczącą Serwisu lub usług świadczonych przez Santa
  4. osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji przesyłanych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, zawierających informacje handlowe i informacje poglądowe związane z działalnością Santa (dalej „Newsletter”)
  5. osób, które wysłały wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
  6. osób, które są adresatami listów od św. Mikołaja lub filmów wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanych kalendarzy, zamawianych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu (dalej „Adresaci”).
 2. Kontakt z Santa jest możliwy pisemnie – adres:
  SANTA Piotr Zielawski
  Ul. Rejtana 12
  05-126 Nieporęt (Polska)
  lub elektronicznie – adres e-mail: [email protected]
 3. Santa powołał inspektora ochrony danych, z którym Pan/Pani może się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, pisząc na adres:
  SANTA Piotr Zielawski
  Ul. Rejtana 12
  05-126 Nieporęt (Polska)
  lub na adres e-mail: [email protected]
 4. Wobec osób, których dane osobowe przetwarza Santa, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Santa mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Santa, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Santa mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Santa nie zamierza przekazywać danych osobowych, które przetwarza, do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowych.

III. Dane osobowe osób, które zarejestrowały konto w Serwisie

 1. Santa przetwarza następujące dane osobowe osób, które zarejestrowały konto w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Dane osobowe osób, które zarejestrowały konto w Serwisie są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy osobą, która zarejestrowała konto w Serwisie a Santa umowy o świadczenie usługi polegającej na rejestracji i utrzymaniu konta w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która zarejestrowała konto w Serwisie a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych osoby, która zarejestrowała konto w Serwisie jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi w postaci rejestracji i utrzymania konta w Serwisie (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 12) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Santa) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IV. Dane osobowe Klientów

 1. Santa przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy Klientem a Santa umowy o świadczenie usług, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. marketingu produktów i usług własnych Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług
  3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Santa, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Klientem a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi w postaci listu od św. Mikołaja lub filmu wideo od św. Mikołaja, a podanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi w postaci spersonalizowanego kalendarza (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższych umów).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 17) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Santa) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

V. Dane osobowe osób, które dodały w Serwisie komentarz lub opinię

 1. Santa przetwarza następujące dane osobowe osób, które dodały w Serwisie komentarz lub opinię dotyczącą Serwisu lub usług świadczonych przez Santa: adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość.
 2. Dane osobowe osób, które dodały w Serwisie komentarz lub opinię dotyczącą Serwisu lub usług świadczonych przez Santa są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy osobą, która dodała w Serwisie komentarz lub opinię a Santa umowy o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu dodawania komentarza lub opinii w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która dodała w Serwisie komentarz lub opinię a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych osoby, która dodała w Serwisie komentarz lub opinię jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imię i adres e-mail jest niezbędne do zamieszczenia komentarza lub opinii w Serwisie (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zamieszczenia komentarz lub opinii w Serwisie).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 22) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Santa) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera

 1. Santa przetwarza następujące dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera: imię, adres e-mail.
 2. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, są przetwarzane w celu:
  1. wysyłki Newslettera na podany adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przesyłanie Newslettera
  2. marketingu własnych usług i produktów Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu marketingu usług i produktów własnych Santa
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy podmiotem danych osobowych a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imienia i adresu e-mail jest niezbędne do otrzymania zamówionego Newslettera (niepodanie danych skutkuje niemożliwością otrzymania Newslettera).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 27) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Santa) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. Dane osobowe osób, które skorzystały z formularza kontaktowego

 1. Santa przetwarza następujące dane osobowe osób, które wysłały wiadomość do Santa za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie: imię, nazwisko, e-mail.
 2. Dane osobowe osób, które wysyłały wiadomość do Santa za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie są przetwarzane w celu:
  1. komunikacji z tą osobą w związku z wiadomością przesłaną przez nią za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Santa, a w szczególności odpowiedzenie przez Santa na przesłaną wiadomość do Santa
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy podmiotem danych osobowych a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych przez osobę, która korzysta z formularza kontaktowego jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imię, adres e-mail, jest niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (niepodanie danych osobowych w zakresie imię, adres e-mail, skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Santa na przesłaną wiadomość).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z daną osobą, która wysłała wiadomość do Santa za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VIII. Dane osobowe Adresatów

 1. Dane osobowe Adresatów listów od św. Mikołaja lub filmów wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanych kalendarzy, zamawianych przez Klienta są podawane Santa przez Klienta w celu wykonania zamówionej usługi na rzecz takiego Adresata.
 2. Santa przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Adresatów usługi w postaci listu od św. Mikołaja: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, wiek
  2. Adresatów usługi w postaci filmu wideo od św. Mikołaja: imię
  3. Adresatów usługi w postaci spersonalizowanego kalendarza: imię, nazwisko, wizerunek, wiek.
 3. Dane osobowe Adresatów będących osobami pełnoletnimi są przetwarzane w celu:
  1. wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientami a Santa i realizowanej na rzecz Adresata, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności stworzenia i dostarczenia Adresatowi zamówionego przez Klienta produktu (listu lub filmu wideo od św. Mikołaja) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest wykonanie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientem a Santa (stworzenie i dostarczenie zamówionego produktu Adresatowi)
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Adresatem a Santa oraz Klientem a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe Adresatów niebędących osobami pełnoletnimi są przetwarzane w celu:
  1. wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientem a Santa i realizowanej na rzecz Adresata, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności stworzenia i dostarczenia Adresatowi zamówionego przez Klienta produktu (listu lub filmu wideo od św. Mikołaja) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody dobrowolnie wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Adresata
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Adresatem a Santa oraz Klientem a Santa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Santa, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz odpowiedni pkt. 38 lub 39) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Santa) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 6. Później Santa będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IX. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Santa

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Santa, przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych
  2. prawo żądania ich sprostowania
  3. prawo żądania ich usunięcia
  4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Santa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może żądać od Santa przesłania swoich danych osobowych, które dostarczyła Santa, innemu administratorowi
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Santa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Santa lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt. 5 i 6).
 3. Nadto, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

X. Wykorzystanie plików ramach Serwisu

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 2. Santa korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:
  1. niezbędne pliki Cookies (tzw. necessary Cookies) – pliki niezbędne do umożliwienia osobom korzystania z funkcjonalności Serwisu. Dla korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest wykorzystanie takich plików Cookies
  2. pliki Cookies dotyczące korzystania z Serwisu (tzw. performance Cookies) – pliki zbierające informacje o tym, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu tj.
   1. `i18next` – czyli język dla biblioteki językowej w JS
   2. `remember` – na potrzeby zapamiętywania sesji logowania
   3. `tracking` – na potrzeby zapamiętywania wejście z serwisów trackingowych
   4. `saved-order` – zapamiętanie zamówienia
   5. `video-like_1...6` – zapamiętywanie głosowania na wideo
   6. `cookie` – zapamiętywanie wypełnień formularz
  3. partnerów zewnętrznych typu Facebook, inne media społecznościowe i sieci partnerskie (serwisy zewnętrzne dostarczają pliki Cookies)
 3. Santa może przetwarzać dane osób korzystających z Serwisu zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
  1. identyfikacji osób korzystających z Serwisu
  2. zapamiętywanie wypełnień formularzy
  3. zapamiętywanie głosowania wideo
  4. zapamiętywanie sesji logowania
  5. zapamiętywanie zamówienia
  6. zapamiętywanie wejść z sesji trackingowych
  7. wyświetlanie Newslettera
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w przypadku całkowitego wyłączenia takiej możliwości może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Santa (plików, które nie zawierają danych osobowych) – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której dana osoba korzysta.

XI. Zmiana Polityki prywatności

 1. Santa jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
  1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Santa
  2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności
  3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej
  4. zmiana warunków korzystania z Serwisu, niepogarszająca sytuacji osób korzystających z Serwisu w porównaniu do dotychczasowych
  5. konieczność aktualizacji danych Santa wskazanych w Polityce prywatności.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie Więcej›. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis na tym urządzeniu. Możesz to zmienić w swojej przeglądarce.